4, జులై 2013, గురువారం

పహి రామప్రబో - 157

తే.గీ. క్షణము సద్భక్తి నా బుధ్ధి సాగిలపడు
క్షణములో జను లోక సంచారమునకు
మర్కటంబిది నీ సేవ మరుగునట్లు
కనికరించుము శ్రీరామ వినతు లివియె


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-11)