24, జులై 2013, బుధవారం

సుదతి జానకి తోడ సుందరుడు

సుదతి జానకి తోడ సుందరుడు
కదలి వచ్చినాడు సుందరుడు
సుందరుడు శ్యామ సుందరుడు
సుందరుడు రామ సుందరుడు

ప్రజ్ఞానఘనుడైన సుందరుడు
అజ్ఞానవనవహ్ని సుందరుడు
యజ్ఞస్వరూపుడౌ సుందరుడు
యజ్ఞఫలోదయ సుందరుడు

ఇనవంశవర్థన సుందరుడు
మనసిజమోహన సుందరుడు 
మునిరాజభావిత సుందరుడు
ఘనయజ్ఞరక్షణ సుందరుడు

హరచాపవిదళన సుందరుడు
ధరణిజాపతియైన సుందరుడు
సురలకై వనమేగు సుందరుడు
శరణాగతత్రాణ సుందరుడు

మౌనీంద్రకామిత సుందరుడు
దానవవనదహన సుందరుడు
మానవనాధుడీ సుందరుడు
మానక మమ్మేలు సుందరుడు

(జూలై 2013)