18, జులై 2013, గురువారం

పాహి రామప్రభో - 171

కం. శ్రీరామ పరబ్రహ్మము
నారాధన చేయువార లతి ధన్యులు సం
సారపరాణ్ముఖజీవులు
వారు తుదిన్ హరిని జేరువారు ముదమునన్

(వ్రాసిన తేదీ: 1-7-2013)