21, జులై 2013, ఆదివారం

నీ ముందు నే నెంత ఓ హనుమంత

నీ ముందు నే నెంత 
ఓ హనుమంత
నీ దయతో చింత
తీరెను హనుమంత

రాముని చిత్తమెంత
కోరినా ప్రకృతి వింత
మాయలతో చింత
కలిగేను హనుమంత  ॥నీ ముందు ॥

కలి మితిమీరి నంత
కడగండ్లు కొండలంత
కలుగుటేమి వింత
కాదుగా హనుమంత  ॥నీ ముందు ॥

రామపాదముల చెంత
కూర్చుండు హనుమంత
రామభక్తుల కెంత
అండవో హనుమంత  ॥నీ ముందు ॥

రామస్వామిని సుంత
నేను పొగడిన యంత
సంతసము నీ‌ కెంత
కలిగెనో హనుమంత  ॥నీ ముందు ॥

అనుసంధానించుకోండి: 
       హనుమంతులవారిని గుర్తించలేకపోయానే!

(జూలై 2013)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.