28, జులై 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 181


శ్రీరామచంద్రులవారికి పాద్యం సమరించుకున్నాం కదా.
ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన తదుపరి ఉపచారం పేరు అర్ఘ్యప్రదానం.
అర్ఘ్యం ఇవ్వటం అంటే స్వామికి హస్తప్రక్షాళనం చేసుకుందుకు పరిశుభ్రజలాలను అందించటం అన్నమాట.

ఆర్ఘ్యం

కం.మానసకలశీ‌సంస్థిత
మానందామృతము  నిత్తు  నర్ఘ్యంబుగ వి
జ్ఞానసుగంధముతో రా
మా నా భక్తిశ్రధ్ధలను పూవులతో

తాత్పర్యం: ఓ‌ శ్రీరామచంద్రప్రభూ నా మనస్సనే ఉత్తమమైన కలశంలో ఆనందామృతం అనే మంచి జలం తీసుకుని వచ్చాను.  ఈ‌ జలం, మీ దయ వలన, చక్కగా మీ యందు నాకు కలిగిన విజ్ఞానం అనే దివ్య సుగంధంతో పరిమళిస్తున్నది. స్వామీ మీకు యీ‌ జలాలను నా భక్తీ, శ్రధ్ధా అనే మనోహరమైన పుష్పాలతో‌ పాటు  అర్ఘ్యంగా సమర్పించుకుంటున్నాను.

(జూలై 2013)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.