26, జులై 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 179

భగవంతుని ఆహ్మానించిన తరువాత స్వామికి ఆసనం సమపించాలి.  వచ్చిన అతిథిని రండి స్వామీ‌ కూర్చోండి అని మంచి కుర్చీ చూపించాలి కదా.

ఆసనం

కం. మనుజేశ రామ నాదగు
మనమును దయచేసి దివ్యమణిమయ సింహా
సనముగ గైకొన వయ్యా
జనకసుతా సహితముగను సంతోషమునన్


తాత్పర్యం.  ప్రభూ మీకు నా మనస్సు అనేదే మంచి మణిమయ సింహాసనంగా అర్పించుకుంటున్నాను. శ్రీరామచంద్రా, సీతమ్మతల్లితో‌ కలిసి, మీరు సుఖంగా సంతోషంగా ఈ ఆసనం అలంకరించండి.

(జూలై 2013)