30, జులై 2013, మంగళవారం

బెత్తాల వాళ్ళెవ్వరూ మిమ్ము మొత్తరు

బెత్తాల వాళ్ళెవ్వరూ మిమ్ము మొత్తరు లోనికి రండు
ఉత్తుత్తి భయమేలను రామ భక్తులందరు రండు  

శ్రీరామచంద్రులు సీతమ్మతల్లితో
పేరోలగంబుండి పిలువనంపిరి గాన
మీరెల్ల వారలు మిగుల ముదము తోడ
పారిషదులౌట పరమోత్సవము గాన  ॥ బెత్తాల ॥

కనకాసనము మీద కారుణ్యమూర్తులు
జనకసుతా రామచంద్రులు కూర్చుండి
కనులపండువ సేయ గలరంత కంటెను
మనకేమి వలయును మహితాత్ములార ॥బెత్తాల ॥

కలనైన రాముని తిలకించి మురిసేరు
తిలకించ రమ్మని దేవుడే పిలిచేను
తిలకించు వారికి తిరిగి జన్మము లేదు
బిలబిల రండయ్య విష్ణుభక్తులార  ॥ బెత్తాల ॥

(జూలై 2013)