15, జులై 2013, సోమవారం

పాహి రామప్రభో - 168

తే.గీ. గర్భనరకంబు భరియించి గడచి పుట్టి
దుర్భరంబైన బ్రతుకుల దోగి జచ్చి
గర్భమన్యంబులో జారి కష్టపడెడు
వారలము మమ్ము కాపాడవలయు రామ

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-13)