21, జులై 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 174

రామభక్తమహాశయిలారా

రేపటి నుండి శ్రీరామచంద్రులవారి మానసిక పూజా విధానమును గురించి పద్యాలు చెప్పుకుందాం.

వీలయినంత సులభంగా ద్రాక్షాపాకంలో ఉండేటట్లుగా కందాది చిన్న పద్యాలలో వ్రాయాలని సంకల్పం.

బహుశః ఈ మానసిక పూజావిధానం పద్యాలతో పాహి రామప్రభో పద్యధారావాహికలో ద్వితీయ శతి సంపన్నం అవుతుందని భావిస్తున్నాను.
 
క. శ్రీరామచంద్రప్రభువుల
నారాధించుటకు మించి యానందము సం
సారుల కుండునె మోక్ష
ద్వారము రామార్చనంబు భక్తజనులకున్

(జూలై 2013)