30, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

ఏదినము రామునిదై


ఏదినము రామునిదై యెంతయు శోభించునో
   ఆదినమే సుదినమని యక్కజముగ నెఱుగునది

శ్రీరాముల శుభనామము నేరోజున తలపడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల శుభచరితము నేరోజున చదువడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల గుణగానము నేదినమున చేయడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల పూజించుట నేరోజున మరచెనో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది

శ్రీరాముల సంకీర్తన మెన్నడు చెవిబెట్టడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల సేవించుట నేదినమున మానెనో
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల సందర్శన మేదినమున కలుగదో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల సద్భక్తుల నెన్నడు గమనించడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది

శ్రీరాముల పరిహసించు వారెన్నడు కలిసిరో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల బంట్రోతుగ నేదినమున నుండడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల హృదయంబున నేదినమున చూడడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది
శ్రీరాముల కటాక్షమున కేదినమున నోచడో 
    ఆరోజును దుర్దినమని యక్కజముగ నెఱుగునది


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.