15, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

నిన్ను నమ్ముకొంటి రాఘవా

నిన్ను నమ్ముకొంటి రాఘవా
నన్నేమి చేసెదవో

నిన్నునమ్మి దాల్చితి నీ నిలకడ లేని తనువును
నిన్నునమ్మి పుడమిపై నిబ్బరమ్ముగా నుంటిని
నిన్నునమ్మి కుజనులాడు నిందలకు వెరువకుండ
చిన్నగా నవ్వుకొనుచు చేయుచుంటి నీనామము

నిన్నునమ్మి యున్నవారి నెయ్యంబున నే నుంటిని
నిన్నునమ్మి కొలుచువారి వెన్నుదట్టుచు నుంటిని
నిన్నునమ్మి నీకీర్తిని నిత్యంబును పరవశించి
సన్నుతించి పాడుచు నీ జనులమధ్య నే నుంటిని

నిన్ను నమ్ము సజ్జనుల కెన్నండును భీతిలేదు
నిన్నునమ్ము కొన్నవారి కెన్న పుట్టువులే లేవు
నిన్నునమ్ము కొనుటకన్న అన్నన్నా వేరేది
క్కన్నదే లేదు లేదని నిన్ను శరణుజొచ్చితిని