1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

కోటలు వేడను పేటలు వేడను


కోటలు వేడను పేటలు వేడను
మాటే కద యిమ్మంటినిరా

తనివితీరగను నిను సేవించిన 
తనువును మనసును మనుజులకిచ్చి
మనజాలను గావున నీపదముల
నను వ్రాలగ నిమ్మని యడిగితిని

వరాలమూటలు పంచే వాడా
మరేల నాకొక మాటీయవురా
హరి నే వేడితి  ధరపై పుట్టువు
మరింక లేదను మాటేకదా

నరుల కష్టముల నెఱిగిన వాడా
నరుడై వెలసిన నారాయణుడా
కరుణామయుడా కాదనకీరా
హరి శ్రీకృష్ణా యడిగిన మాట