9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

మాతండ్రి రామయ్యకు మంగళం


మాతండ్రి రామయ్యకు మంగళం మంగళం
మాతల్లి సీతమ్మకు మంగళం మంగళం

వైరివీరమర్దనునకు వైనతేయవాహనునకు
ఘోరపాపశమనునకు భూరిమంగళం 
సీరధ్వజసుపుత్రికి చింతితార్ధప్రదాత్రికి
వీరపత్ని భూజాతకు భూరిమంగళం

పరమదివ్యచరితునకు పంక్తిరథసుపుత్రునకు 
నిరుపమానజయశాలికి నిత్యమంగళం
పరమపతివ్రతామణికి పంక్తికంఠవినాశనికి
నిరుపమానగుణశాలికి నిత్యమంగళం

అకళంకకీర్తినిధికి అఖిలభక్తవరదునకు
సకలలోకపూజ్యునకు సర్వమంగళం
అకళంకసౌశీల్యకు అఖిలభక్తవరదాత్రికి
సకలలోకసంపూజ్యకు సర్వమంగళం