8, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

కల్లగురువుల నమ్మితే


కల్లగురువుల నమ్మితే యిల్లు ఒళ్ళూ గుల్లరా
చల్లగా నిను రాముడొకడే యెల్లకాలము కాచురా

నల్లని వన్నియిను నీళ్లా తెల్లని వన్నియును పాలా
చిల్లర మహిమలను చూపే యెల్లరును గురుమూర్తులా
కల్లయు కపటమును తెలియక గడ్డము వేషమును జూచి
వల్లమాలిన భక్తిజూపిన బాగుపడునది సర్వకల్ల

దార కొరకో సంతుకొరకో ధనము కొరకో ఆశపుట్టగ
వారు వీరును ప్రోత్సహించగ వట్టి గ్రుడ్డి నమ్మకముతో
గౌరవింతువు గురువులనుచు చేరి కొలుతువు సిగ్గువదలి
వారి యుపదేశములు వింటే బాగుపడునది సర్వకల్ల

కొత్త గురువు లెందుకయ్యా కోరి శివుని చేరరాదో
కొత్త దేవుళ్ళెందు కయ్యా కోరి రాముని వేడరాదో
కొత్త గురుచరితంబు లేల ముత్తి నిచ్చును రామచరితము
కొత్త వేషా లింక చాలును కొలువవయ్యా రామచంద్రుని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.