13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

ఈశ్వరా నీవే సత్యము


ఈశ్వరా నీవే సత్యము జగ
దీశ్వరా యిదే సత్యము

 లేదొక చాపల్యము లేదులే ధనపిపాశ
లేదొక దురాశయు లేదులే దీశ్వరా
లేదొక వ్యామోహము లేదే వ్యాపారమును
నీదారిని నడచుటే నాదైన జీవితము

నీదే యీజీవితము నీవెట్లైనా నడుపుకో
నాదేమీ పెత్థనము లేదులే దీశ్వరా
నీదే యీదేహము నీవేమైనా చేసుకో
నాదనెడు భ్రాంతి లేదు నమ్ము మీశ్వరా

శ్రీరాముడ నేనన్నను శ్రీకృష్ణుణ నేనన్నను
ఏరూపం బైనగాని నీరూప మీశ్వరా
కారణకారణుడ నిన్ను కాంచెద నెల్లెడలను
రారా నన్నేలుకోర వేరేమీ వలదు 


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.