21, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

మరలమరల పుట్టుట


మరలమరల పుట్టుటయను మాట యున్నదా వాడు
మరలమరల చచ్చుటయను మాట యున్నదా

హరినామామృతము కన్న నన్య మెఱుగకుండునేని
హరిలీలామృతము కన్న నన్యమెపుడు గ్రోలడేని
హరికీర్తన తనివారగ నహర్నిశలు చేయునేని
హరిభక్తుల సాంగత్యము మరగి తిరుగుచుండునేని

హరేరామ హరేకృష్ణ యనుచు భజన చేయునేని
హరిభజనలు జరుగుచోట హాయిగ వసియించునేని
హరికీర్తిని చాటించుచు యవనిపైన తిరుగునేని
హరిని చేరు టెట్టులనుచు నహర్నిశము తలచునేని

హరిసేవాపరాయణుం డగుచు ధరను బ్రతుకునేని
హరి మనోహరాకృతిని యనిశము స్మరియించునేని
హరి తనవాడనుచు బుద్దియందు నమ్మియుండునేని
హరిని మోక్షమొకటి దక్క యడుగకుండ బ్రతుకునేని


1 కామెంట్‌:

  1. పునరపి జననం...కృపయా పారే పాహి మురారే.
    భజగోవిందం, భజగోవిందం, గోవిందంభజ మూఢమతే....

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.