9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

ఏమందువు రామా

ఏమందువు రామా యెంతకాలమని నేను
భూమిమీద నవుకుదేహమును మోయవలయును

బంగారు దేహమనుచు భ్రమపడుచును దీనిని
సింగారించుచు నేను చేసితి సేవలు దీని
సంగతి యించుకయు తెలియ జాలని వెఱ్ఱినై
మింగి ముప్పూటల యిది మిక్కిలి ముదుకాయె

భయము లేక తనయంత వారులే రనుచు తిరిగె
వయసు మీదపడు వరకు పలుకలేదు నీనామము
నయము నేటి కైనను నీ నామమును పలుకదొడగె
స్వయముగా నీతనువునకు వచ్చినదా బుధ్ధి

పగవారట తనవారట బంధువులట మిత్రులట
జగమంతయు తనకొరకే జనియించి యున్నదట
జగదీశ్వర యీతనువున చాల గర్వ ముండినది
దిగిపోవుచు నుండిన దిక దిగినది చాలునా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.