23, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

ఎవరి కెఱుక రామనామ మెంతమధురమో


ఎవరి కెఱుక రామనామ మెంతమధురమో

ఎవరి కెఱుక రామనామ.మెంతసులభమో


రామనామ మధురిమ మది భూమిజాత కెఱుక

భూమిజాత కెఱుక  యది సామీరికి యెఱుక

సామీరికి యెఱుక  యది కామారికి యెఱుక

కామారికి యెఱుక అది పామరుల కేమెఱుక


ఆనామపు మధురిమ మది అహల్యకే యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది ఆశబరికి యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది ఆదికవికి యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది అల్పులకే మెఱుక


రామదాసులకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

రామభక్తులకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

ఆమహాత్ములకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

కామదాసుల కేమెఱుక రామనామ మధురిమ


2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.