8, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

రామనామ మున్న దింకేమి వలయును


రామనామ మున్న దింకేమి వలయును నా
కేమి వలయును వేరేమి వలయును

ఈనామ మొకటి చాలు నెల్లచిక్కులను గడువ
నీనామ మొకటి చాలు నెల్లసంపదలు బడయ
నీనామ మొకటి చాలు నెల్లతావులను గెలువ
నీనామ మొకటి చాలు నేమి వలయును

ఈనామపు మహిమ వలన నింతికి శాపము తీరె
నీనామము పలికి బోయ ఋషిపుంగవుడై నిలచె
నీనామము నుడివి కోతి యెక్కె బ్రహ్మపదమునకు
నీనామము చాలు గదా యేమి వలయును

ఈనామము నోట నున్న నెట్టి భయంబులును లేవు 
ఈనామము నుడువువాని దింతభాగ్య మనగరాదు 
ఈనామము నుడువువాని కింక పుట్టు పనిలేదు 
ఈనామము చాలు చాలు నేమి వలయును