2, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

చేరి కొలువవమ్మ నీవు చిత్తమలరగ


చేరి కొలువవమ్మ నీవు చిత్తమలరగ
ధారాధరశ్యాము డిదే దయచేసెను

నల్లపిల్లివలెను తా నిల్లిల్లు తిరుగునని
ఎల్లిదముగ పలికి నీ విల్లు వెడలించ
చల్లనైన మనసున్న స్వామి కనుక నేడు
మెల్లగాను నీ గడపను మెట్టినాడమ్మా

కల్లలాడుచున్నా డని కసరికొట్టి నీవు
నల్లనయ్య మనసునొవ్వ పెల్లునదిట్టి
ఎల్లి రాకు మీ వనుచు నెంతమాటన్నను
పల్లవోష్ఠ వా డిదిగో వచ్చినాడమ్మా

అటు కటువులాడి పంపి యిటు కనుల నీరిడి
కటకట పడుచుంటి వీవు కమలలోచన
యిటులౌదు వని యెఱిగి యెంతో దయ చూపి
కుటిలాలక వచ్చెను నీ గోవిందుడమ్మా