3, సెప్టెంబర్ 2023, ఆదివారం

కలిమాయ గాకున్న


కలిమాయ కలిమాయ కలిమాయ గాక
నిల నింద రీరీతి నేల చెడేరో

హరిమందిరములలో హరమందిరములలో
అరచి క్రొత్తదేవుళ్ళ కారతిచ్చేరు
పరాకున  నైన హరిహరులను దర్శింపక
నరజన్మమును వృధాపరచేరు

చిత్తమునందున్న శ్రీరామునిద్రోసి
కొత్తదేవుళ్ళను కొలువుతీర్చేరు
చిత్తుగా సేవించి చిత్తుచిత్తయ్యేరు
బత్తి దుర్వినియోగపరచేరు

మత్తుదిగు లోపల మరణము చెందేరో
మత్తుదిగిన పిదప మరి వగచేరో
ఉత్తుత్తిదేవుళ్ళ కూడిగములు చేసి
ఉత్తిత్తి ఫలముల నొందేరుకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.