7, సెప్టెంబర్ 2023, గురువారం

కరుణగలుగు రాముడవే కావటయ్యా


కరుణగలుగు రాముడవే కావటయ్యా నీ
కరుణజూప సమయ మిదే కాదటయ్యా

కలిబాధలు మిక్కుటమై చెలరేగగా యీ
యిలమీదను మాబోంట్లము నిలువలేమయా
దలకుమించు భారమా దశరథాత్మజా బా
ధలను మాకు తొలగించగ దయను జూపుట

హరేరామ యనుటకన్న ననవరతమును నీ
కరుణదొరకు దారి వేరు యిలను లేదని
పరమాత్మా నమ్మితిమి పతితపావనా శ్రీ
కర నీ వికనైనమమ్ము కటాక్షించరా

ఎత్తలేము జన్మములిక నినకులేశ్వరా ఇక
నెత్తవద్దు జన్మములని యేలపలుకవు
చిత్తగించవయ్య మనవి సీతారాముడా నీ
చిత్తము మాభాగ్యమయ్య శ్రీరాముడా