5, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

ఇక్కడే రాము డున్నాడు


ఇక్కడే రాము డున్నాడు - ఈశ్వరుడు వాడు 
మక్కువతో కొలిచితే మనవాడే వాడు  

చిక్కులు చీకాకులన్ని చక్కగ తొలగించు వాడు 
అక్కరలను తీర్చువాడు ఆదరించు వాడు  
రక్కసులను చీల్చువాడు చక్కని మనసున్నవాడు 
మ్రొక్కిన వరమిచ్చువాడు మోక్షమ్ము నిచ్చువాడు

సకలదేవగణములచే సన్నుతించబడువాడు
సకలలోకములకు తానె జనకుడైన వాడు
సకలకార్యములకు తానె జయమును చేకూర్చువాడు
సకలజీవులకును తానె సద్గతుల నొసంగువాడు

భూమిని సద్భక్తులకు ప్రాణనాథుడైన వాడు
సామాన్యుల పూజలతో సంతసించువాడు
ప్రేమగల గుండెలలో విడిదిచేయుచుండువాడు
రామా యని పిలచితే రానా యని పలుకువాడు