1, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

నీలిమేఘ మొకటి నిలువునామముబెట్టి

 

నీలిమేఘ మొకటి నిలువునామముబెట్టి 
నేలకు దిగివచ్చె నెమలిఫించము గట్టి

వాలెనె నాముందు బాలా నిన్నటి రాత్రి
ఏలాగు వివరింప జాలుదునే యపుడు
చాలసేపటి వరకు కాలమే తెలియని
మేలైన స్థితి కలిగె నీలాలక వినుము

దానాలు ధర్మాలు దండిగ జేసిన
వేనవేలేండ్లుగ మౌనియై యుండిన
తాను రాడట మనసు తనకంకితము జేసి
ధ్యానించినందుకే యవతరించేనట

తనువునాదను భ్రాంతి మనసున లేదాయె
మనసు నాదను భ్రాంతి మటుమాయమైపోయె
విను మేను వాడగుచు విహరించినది నిజము
తనదాయె నాయాత్మ ధన్యనైతిని చెలియకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.