9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

కోరికలు లేని వారు కోదండరాముని


కోరికలు లేని వారు కోదండరాముని
కోరికోరి నేడిదే కొలుచుచున్నారు

నగుమోము కలవాడు నలువకు తండ్రి
జగదీశు డైనవాడు జానకీరాముడై
యగుపడగా సద్భక్తి నంజలి ఘటియించి
సొగసైన పలుకుల సొంపుగా నుతించి

పీతాంబరము గట్టి చిన్నిచిన్ని నగవుల
వీతరాగక్రోధుడు వేదాంతవేద్యుడు
సీతాపతి యగుపడగ చేరిసద్భక్తితో
ప్రీతిమీరగ పొగడి వేడుక చెలువార

భక్తపరిపాలనాపరాయణు డాతడు
ముక్తులను చేయగ ముచ్చటగ సుజనుల
శక్తికొలదిగ కొలిచి సంతసించుటే గాని
యుక్తమని వేరేమి యొసగమందు రిపుడు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.