27, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

నన్ను కాపాడవయ్య పన్నగశాయీ

 

నన్ను కాపాడవయ్య పన్నగశాయీ నేను
నిన్నెన్నడు మరువనుగా పన్నగశాయీ 

బ్రహ్మాండములను నీవు పన్నగశాయీ పర
బ్రహ్మమువగు నీవు చేసి పన్నగశాయీ
బ్రహ్మాదుల నేర్పరించ పన్నగశాయీ ఆ
బ్రహ్మ నన్ను భూమి నుంచె పన్నగశాయీ

పరగ సౌఖ్యమనగ సున్న పన్నగశాయీ దు
ర్భరమౌ నీధరణి మీద పన్నగశాయీ
వరుసపెట్టి కష్టములే పన్నగశాయీ నీ
పరమకృపకు నోచనైతి పన్నగశాయీ

ఎన్నడింక మోక్షమయ్య పన్నగశాయీ న
న్నెన్నడు కరుణింతువయ్య పన్నగశాయీ
పన్నుగ శ్రీరాముడవై పన్నగశాయీ ఆ
పన్నుల రక్షించినట్టి పన్నగశాయీ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.