13, జనవరి 2016, బుధవారం

ముకుళితకళికావళితో రామప్రశంశ.


     ముకుళితకళికావళి.
     పుట్టినా డనిన పుడమి పొంగునే
     గిట్టినా డనిన గిరులు క్రుంగునే
     పుట్టి రాఘవుని పొగడ నేర్వడా
     యట్టివా డవని కమిత భారమౌముకుళితకళికావళి.

ఈ ముకుళితకళికావళి వృత్తానికి గణవిభజన ర-న-న-ర అంటే పాదానికి 12అక్షరాలు. యతిస్థానం 7వ అక్షరం. ఈ వృత్తం గణవిభజన ర-న-న-ర లో ఉన్న గణాలు సౌష్టవగణాలైన ర (UIU) మరియు న (III) కాబట్టి గణాల ప్రకారం చూసినా గురులఘు క్రమం (UIU III III UIU) ప్రకారం చూసినా పాదంలో కూడా సౌష్టవం ఉంది. అంటే ఎడమనుండి కుడివైపున కైనా కుడినుండి ఎడమకైనా ఒకే గురులఘుక్రమం‌ అలాగే‌ అదే గణవిభజన వస్తుంది.

ఈ వృత్త పాదంలో మొత్తం 5+3+3+5 = 16మాత్రలు. ఎనిమిది మాత్రల తరువాత విరామం వస్తున్నది. బహుశః త్రిస్రగతి మఠ్యతాళం అనువుగా ఉండవచ్చునేమో.

ముకుళితకళికావళికి కల పూర్వకవిప్రయోగాల గురించి సమాచారం లేదు.


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.