30, జనవరి 2016, శనివారం

రామభుజంగప్రయాతము.        భుజంగప్రయాతము.
        సదా భక్తిమై రామచంద్రుం‌ భజింపం
        హృదిం బ్రీతిమై నిల్పియేవేళ వేడ్కన్
        వదాన్యుండు కారుణ్యవారాశి యిచ్చున్
        ముదం బొప్ప పాపౌఘముల్ గూల్చి ముక్తిన్

      భుజంగప్రయాతము.

ఈ‌ భుజంగ ప్రయాతవృత్తానికి గణవిభజన య-య-య-య. అంటే పాదానికి 12అక్షరాలు. గురులఘుక్రమం IUUIUUIUUIUU. యతిస్థానం 8వ అక్షరం.

ఈ‌ భుజంగప్రయాతవృత్తానికి  అప్రమేయ అని మరొక పేరు కూడా ఉందని తెలుస్తోంది.

తెలుగుకవులు  భుజంగప్రయాతాన్ని బాగానే ఆదరించారనే చెప్పాలి. పోతన్నగారి భాగవతంలో‌ పరీక్షిత్తు జననం నుండి ఒక భుజంగప్రయాతం.

    హరించుం గలిప్రేరితాఘంబు లెల్లన్
    భరించు న్ధర న్రామభధ్రుండుఁ బోలెన్
    జరించు న్సదా వేదశాస్త్రానువృత్తిన్
    వరించు న్విశేషించి వైకుంఠుభక్తిన్.

అధునికులు నేమాని రామజోగిసన్యాసిరావుగారి పద్యం.

    మహానంద వారాశి, మాయావిలోలున్
    మహర్షివ్రజ స్తూయమాన ప్రభావున్
    మహీజా హృదంభోజ మార్తాండు, రామున్
    మహీశాధినాథున్ క్షమాపూర్ణు గొల్తున్.