24, జనవరి 2016, ఆదివారం

శ్రీరామశుధ్ధవిరాటి.       శుధ్దవిరాటి.
       కారుణ్యాలయ కానివాడనా
       వేరే దైవము పే రెరుంగరా
       నీరేజేక్షణ నీవె దిక్కయా
       శ్రీరామా దరిజేర్చుకోవయా

      

శుధ్ధవిరాటి.

శుధ్ధవిరాటి వృత్తానికి గణవిభజన మ-స-జ-గ. గురులఘుక్రమం UUUIIUIUIU.  పాదానికి  10అక్షరాలు. యతిస్థానం 6వ అక్షరం.

ఈ శుధ్ధవిరాటి వృత్తానికి విరాట్ అని మరొక పేరు.

ఈ విరాట్ వృత్తపాదానికి అదనంగా మరొకగురువును చివరన చేర్చితే అది విశ్వవిరాట్ వృత్తం (UUUIIUIUIUU) అవుతుంది.విరాట్ పాదంలోని తొలి గురువును రెండు లఘువులుగా మార్చితే అది శీధు వృత్తం‌ (IIUUIIUIUIU) అవుతుంది.

శుధ్ధవిరాటి నడక విషయం చూదాం. ఈ వృత్తపు గురులఘుక్రమం UUUIIUIUIU అనేదాన్ని UU UII UI UIU అని విడదీస్తే దీని నడక బోధపడుతుంది. రెండు ఖండాల్లోనూ మూడేసి గురువులూ  రెండేసి లఘువులతో‌ మాత్రాపరంగా సమతూకంగా ఉంది. యతిస్థానం దగ్గర విరుపు ఇలా పాదాన్ని సమద్విఖండనం చేస్తోంది. ప్రతిఖండంలోనూ మూడవ అక్షరం దగ్గర చిన్నస్థాయి విరువు మళ్ళా కనిపిస్తోంది.

కారు ణ్యాలయ కాని వాడనా
వేరే దైవము పేరె రుంగరా
నీరే జేక్షణ నీవె దిక్కయా
శ్రీరా మా దరి జేర్చు కోవయాశుధ్ధవిరాటికి పూర్వకవిప్రయోగా లేమన్నా ఉన్నాయేమో‌ తెలియదు.