19, జనవరి 2016, మంగళవారం

శ్రీరామ మదనకము.


        మదనకము.
        చిరుచిరు నగవులతో
        కరుణను కురియవయా
        నిరుపమశుభనిలయా
        వరదశరథతనయా
మదనకము.

ఈ మదనక వృత్తానికి గణవిభజన న-న-స .  గురులఘుక్రమం III III IIU అవుతున్నది.అంటే పాదానికి కల తొమ్మిది అక్షరాలలో ఎనిమిది లఘువుల తరువాత ఒక గురువు అన్నమాట. పాదం నిడివి తొమ్మిది అక్షరాలే కాబట్టి యతిమైత్రి అక్కరలేదు. ప్రాసనియమం తప్పదు.

ఈ మదనక వృత్తానికే కమలావృత్తము,  లఘుమణిగణనికరము అన్నపేర్లు కూడా ఉన్నాయి.

ఈ మదనక వృత్తంలో చివరన ఉన్న స-గణాన్ని తీసివేసి అక్కడ మ-గణం ఉంచితే అది భుజగశిశురుతము (భుజగశీశుభృతము) అన్న వృత్తంగా మారుతుంది.

పూర్వకవి ప్రయోగాలు తెలియవు.