15, జనవరి 2016, శుక్రవారం

భోగి పండుగనాడు కొత్త వృత్తం రామభోగి.


        రామభోగి.
        లేరు శ్రీరాముని సాటిగా
        ధారుణిం జూపగ వెవ్వరుం
        జేరుమా రాముని పాదముల్
        కోరుమా మోక్షము వేడుకన్రామభోగి.

ఈ‌ రామభోగి అనేది నేను కొత్తగా కల్పించుకున్న చిన్న వృత్తం

రామభోగికి గణవిభజన ర-భ-ర  . పాదానికి 9 అక్షరాలే కాబట్టి, యతిస్థానం అవసరం లేదు

ఈ భోగి వృత్తానికీ భౌరిక వృత్తానికీ దగ్గరి చుట్టరికం. దీని గణాలు ర-భ-ర ఐతే భౌరికానికి ర-ర-ర. ఆరవస్థానంలో ఉన్న లఘువును తీసి గురువును ఉంచితే అది భౌరికం అవుతున్నది!  ఆ భౌరికాన్ని విడిగా చూద్దాం.

ఈ రామభోగి వృత్తానికి గురులఘుక్రమం UIUUIIUIU. ఈ‌ గురులఘుక్రమం మరికొన్ని తెలిసిన వృత్తాలలో అంతర్భాగంగా ఉంది.

వృత్తం గురులఘుక్రమం
ఇంద్రవజ్రం UUI UUI IUI UU
ఉపేంద్రవజ్రం IUI UUI IUI UU
ఇందువంశ UUI UUI IUI UIU
నిమగ్నకీల IUI UUI IUI UUI
వంశస్థం IUI UUI IUI UIU
అంబుదావళి IIU IUU IIU IUI U
కరపల్లవోద్గత IUU IUU IIU IUI U
వృధ్ధవామ UUI UUI IUI UUI U
సార్థపాద UIU IUU IIU IUI U


ఇలా ఈ భోగివృత్తం మరితొమ్మిది వృత్తాల్లో అంతర్భాగం అవుతున్నది కాబట్టి చిత్రకవిత్వప్రియులకు ఇది మరింత ఆసక్తి కలిగించ వచ్చును.


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.