20, జనవరి 2016, బుధవారం

శ్రీరామ కృష్ణగతిక       కృష్ణగతిక.
       భావనము సేయు వాడన్
       దేవుడవు కాన నిన్నే
       యీవి కల వాడ మోక్షం
       బీవలయు రామచంద్రా
కృష్ణగతిక.

ఈ కృష్ణగతిక వృత్తానికి గణవిభజన భ-జ-గగ. పాదానికి 8అక్షరాలు. యతిమైత్రి అవసరం లేదు. ప్రాసనియమం ఉంది. గురులఘుక్రమం UII IUI UU.

చిత్రపద వృత్తానికి భ-భ-గగ అన్నది గణవిభజన. ఈ కృష్ణగతికకు భ-జ-గగ కాబట్టి కొద్దిగా బేధం మధ్యన ఉన్న భగణ జగణాల పరంగా. ఒక జత గురులఘువులు స్థానచలనం చెందితే అది ఇదవుతుంది. ఈ కృష్ణగతిక అనేది అనేక వృత్తాల్లో అంతర్భాగంగా వస్తుంది. అలాగే చిత్రపదమూ అనేక వృత్తాల్లో అంతర్భాగంగా వస్తుంది.

ఈ కృష్ణగతికకు ప్రత్యేకమైన నడక ఉన్నట్లు కనిపించదు. పైపద్యంలో ఐదవ, ఏదవ స్థానాలవద్ద విరుపు కనిపిస్తున్నది.

పూర్వకవి ప్రయోగాల గురించి తెలియదు.