11, జనవరి 2016, సోమవారం

శ్రీరామోత్సుకము.


        ఉత్సుకము.
        రాముని నామమె చాలదా
        రాముని గాథలె చాలవా
        రాముని పాటలె చాలవా
        రాముని తత్త్వము నేర్పగన్ఉత్సుకము.

ఈ ఉత్సుకము అనే వృత్తానికి గణవిభజన భ-భ-ర. అంటే పాదానికి తొమ్మిది అక్షరాలు. కాబట్టి యతిస్థానం అక్కరలేదు. వృత్తం కాబట్టి ప్రాస పాటించవలసి ఉంటుంది. ఈ వృత్తానికే  మదనోద్ధురా అని మరొక పేరు.

భ-భ-ర అంటే మనకు ఉత్పలమాల గుర్తుకు రావాలి. దాని గణ విభజనలో భ-భ-ర అని వస్తుంది కదా, అందుకని.

పూర్వకవి ప్రయోగాలున్నాయా ఉత్సుక వృత్తానికి అన్నది తెలియదు.