6, జనవరి 2016, బుధవారం

శ్రీరామం‌ వసుమతీశం నమామి.


     వసుమతి.
     శ్రీరామ యనవే
     యా రామకృపచే
     చేరంగ నగునే
     తీరంబు మనసా
    వసుమతి.

ఇదొక చిట్టిపొట్టి వృత్తం. పాదానికి గణవిభజన త-స.  అంటే పాదానికి ఆరు అక్షరాలే. యతిస్థానం లేదు. ప్రాసనియమం ఉంది.

పూర్వకవి ప్రయోగాలు తెలియవు.