18, జనవరి 2016, సోమవారం

చంద్రవదనుడు శ్రీరామునకు హారతి.


        చంద్రవదన.
        పేరుగలవాడా
        మేరు నగధీరా
        హారతుల నందన్
        రార రఘువీరా
                
       

చంద్రవదన.

ఈ వృత్తానికి గణవిభజన భ-య. అంటే పాదానికి ఆరు అక్షరాలే. అందుచేత యతిమైత్రి అవసరం లేదు. ప్రాసనియమం ఉంది. ఈ వృత్తాన్ని నాగవర్మ శశికాంతం అన్నాడు.

ఈ‌వృత్తానికి గురులఘుక్రమం UII IUU. నడకప్రకారం చూస్తే  UI II UU అని రెండేసి స్థానాల వద్ద విరుపుతో బాగుంది.

ఈ చంద్రవదనవృత్తానికి ఏమైనా పూర్వకవి ప్రయోగాలున్నాయో లేదో తెలియదు.
చాలా లలితమైన వృత్తం. వ్రాయటం తేలిక. ఔత్సాహికులు సులభంగా ప్రయత్నించవచ్చును.