23, జనవరి 2016, శనివారం

నందినీ వృత్తంలో‌ రామస్తుతి.       నందిని.
       చాలును దుర్భుధ్ది చరించుటల్
       చాలును దుర్మంత్ర జపంబులున్
       చాలును బుగ్గౌట జనించుటల్
       వ్రాలుము శ్రీరామ పదంబులన్

    


నందిని.

ఈ నందినీవృత్తానికి గణవిభజన భ-త-జ-గ. గురులఘుక్రమం UIIUUIIUIU.  పాదానికి 10 అక్షరాలు. తొమ్మిది దాటాయి కాబట్టి యతిమైత్రి అవసరం. యతిస్థానం ఆరవ అక్షరం. ప్రాసనియం ఉంది.

ఈ నందినీ వృత్తానికిపూర్వకవి ప్రయోగా లేమున్నదీ‌ తెలియదు.

ఈ‌ నందినీ వృత్తం నడక విషయం చూదాం. ఈ వృత్తపాదంలో మొత్తం పదునాలుగు మాత్రలున్నాయి. పై పద్యం చూస్తే, ఈ వృత్తపాదం 4+5+5 అని మూడు కాలఖండాలుగా కనిపిస్తోంది. ఇతరనడకలు కూడా సాధ్యం‌ కావచ్చును.

చాలును దుర్బుధ్ధి చరించుటల్
చాలును దుర్మంత్ర జపంబులున్
చాలును బుగ్గౌట జనించుటల్
వాలుము శ్రీరామ పదంబులన్కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.