25, జనవరి 2016, సోమవారం

రామసేవయే ప్రగుణము.       ప్రగుణము.
       వినవయ్యా నా
       మనవిన్ రామా
       నను నీ‌సేవం
       గొన నీవయ్యా

      


ప్రగుణం.

ఈ చిట్టి వృత్తానికి గణవిభజన స-గగ. గణవిభజన IIU UU. ఇంత చిన్న వృత్తానికియతిమైత్రి స్థానం అంటూ అవసరం‌ లేదు కాని ప్రాసనియమం మాత్ర్రం అవసరమే.

విశ్వనాథవారు ఈ‌ ప్రగుణవృత్తాన్ని వాడారు. ఇతరకవు లెవరైనా వాడినదీ‌ లేనిదీ‌ తెలియదు.

కేవలం ఎనిమిది మాత్రలకే పరిమితమైన ఈ వృత్తానికి ప్రత్యేకమైన నడక యేదీ‌ ఉన్నట్లు లేదు.రెండు చతుర్మాత్రాగణాలుగా పాదం ఉన్నది కాబట్టి చతురస్రగతి ఐతే సులభంగానే దీనికి పడుతున్నది.