విచేచన

 1. వివేచన: 1. ఎవరైన అడిగిరా!!
 2. వివేచన: 2. ఎంత సంతోషించి ఏమి ఫలము?
 3. వివేచన: 3. కాలంబు గడువదే....
 4. వివేచన: 5 జరిగినది చాలు నిజతత్త్వ మెఱిగి కొనుము
 5. వివేచన: 4. నినుగూర్చి నిజముగా నీ కేమి తెలియునో
 6. వివేచన: 6. మేలుకొను డయ్య యిటు లుంట మేలు గాదు
 7. వివేచన: 7. నిన్ను బంపిన భగవాను నెన్నకుండ
 8. వివేచన: 8. ఇట్టి లోకము నందు పుట్టించినావు
 9. వివేచన - 9. ఈశ్వరా యింక నీవె రక్షించవలయు
 10. వివేచన: 10. ఇంత జేసితి వెందుకీ‌ చింత నీకు
 11. వివేచన - 11. ఇతరులను గూర్చి చింతింప నేల నీకు
 12. వివేచన - 12. ఆన తీయవె నీ సేవ నమరియుండ
 13. వివేచన - 13 ఇంతకంటె విన్నవించలేను
 14. వివేచన - 14. వాదములకు జొచ్చి వీదినిబడ నేల
 15. వివేచన - 15. పొగడ నిమ్ము నన్ను పుడమి నున్నన్నాళ్ళు
 16. వివేచన - 16 హాయిగా నుండుట కడ్డ మేమి
 17. వివేచన - 17. నీవు నా వాడవై నేను నీ వాడనై
 18. వివేచన - 18. ఆదుకొనవయ్య దేవుడా
 19. వివేచన - 19. నన్ను తలచువారు నా కెవ్వరును లేరు
 20. వివేచన - 20. గుండెనే గుడి చేసుకొంటి వీవు
 21. వివేచన - 21 ఏదో ఒక నాటికి..
 22. వివేచన - 22. ఎన్నెన్నో‌ లెక్కలు
 23. వివేచన - 23. గడుసుతనం.
 24. వివేచన - 24. పూవులు చేసే పాదపూజ.
 25. వివేచన - 25. ప్రేమమీఱ పిలుచుకొందును
 26. వివేచన - 26. బుధులమాట వినుచు పెరిగి ..
 27. వివేఛన - 27. నీ దివ్యవిభవంబు మఱువకుండ
 28. వివేచన - 28. విన్నపం బిదె నీ మాట వినవలతును
 29. వివేచన - 29. ఎఱుక గల్గిన యీక్షణ మేను నీది
 30. వివేచన - 30. ఎంచ నీ కంటె సద్గురు వెవ్వడయ్య
 31. వివేచన - 31. ఈశ్వరా మోక్షమందుట కేమి యడ్డు
 32. వివేచన - 32. దారిజూప నుఱక తహతహలాడెద వీశ్వరా
 33. వివేచన - 33. సర్వవిధముల నా కతిసన్నిహితుడు
 34. వివేచన - 34. నీవు నావాడవై యుండినావు చాలు
 35. వివేచన - 35. అరయ వేమి నీ దయ కంగలార్చు చుంటి.
 36. వివేచన - 36. కవులెల్ల నినుగూర్చి ఘనముగా వ్రాయరే
 37. వివేచన - 37. నీకునై ఘనతపోనిష్ఠల పనిలేదు
 38. వివేచన - 38. ఎఱిగిన దొక్క నీవే కదయ్య
 39. వివేచన - 39. జీవన చక్రం
 40. వివేచన - 40. నేటి వారిని నడిపించ నీక తగును
 41. వివేచన - 41. కథను రక్తికట్టించు పాత్రలు
 42. వివేచన - 42. కథను రక్తికట్టించే మరికొన్ని పాత్రలు
 43. వివేచన - 43. నీ‌ కరుణ తప్ప నేనేమీ యెరుగను

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.