28, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

ఆనందలోకం

అక్కడ ఆనందం తప్ప మరేదీ ఉండదని విన్నాను
అయితే అక్కడికే నేనూ వచ్చేద్దామనుకుంటున్నాను
అక్కడినుంచే ఊడిపడ్డట్లు మాట్లాడిన పెద్దలెవరూ
అక్కడికెలా చేరుకోవాలో సరిగా చెప్పలేకపోతున్నారు
అక్కడి విశేషాల్ని ఊరించేలా వర్ణించే గ్రంధాలేవీ
అక్కడికేలా చేరుకోవాలో సరిగా చెప్పలేకపోతున్నాయి
ఎక్కడుంటావయ్యా మహానుభావా నువ్వసలు
అక్కడికి నేను రావాలంటే అది కుదిరే పనేనా

అక్కడక్కడా చదివినదీ అనేకులు చెప్పినదీ చూస్తే
అక్కడినుంచే వచ్చానటగా నేను - అది నిజమేనా
ఒకవేళ నిజమే ఐతే నీదీ నాదీ అయిన లోకం నుండి
అకటా నాది కూడా కాని లోకాని కెందుకొచ్చాను
ఎక్కడో పొరబాటు జరిగిపోయినట్లంది నా వల్ల
చక్కని ఆనందలోకం నుండి జఱ్ఱున జారిపడ్డాను
తిరిగి వచ్చే దారిదో తెలిపి నువ్వే అనుగ్రహిస్తే
పరిగెత్తుకొస్తాను సుమా పరమానంద లోకానికి

నేను నమ్మను కానీ కొందరు నువ్వే విసిరేశావంటున్నారు
నేనూ నువ్వూ ఒకటేనని మరికొందరు సెలవిస్తున్నారు
ఆ లెక్కన నీ - నా లోకం నాకెందుకు అందక పోవాలి
నువ్వూ నేనూ ఒకటైతే నేనెందుకు మరి వేరై ఉండాలి
మాయదారి చిక్కుముడులన్నీ మటుమాయం చేసే కిటుకేదో
నీ అనుగ్రహం లేకుండా అది నాకవగాహన అవుతుందా
స్వస్వరూపావ బోధనానందానుభూతి చక్కగా కలిగించు
విశ్వాత్మకా అటుపైన నేను నీ చేయి వదిలిపెట్టితే ఒట్టు