30, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

బొమ్మా బొమ్మా ఆడవేబొమ్మా బొమ్మా ఆడవే
ఇమ్మహి నీదే యాడవే
సొమ్ముల కొఱకే యాడేవో
గుమ్ముగ హరికై యాడేవో

తాపత్రయములు కోపతాపములు
చూపుచు కసిగా నాడేవో
పాపరహితుడౌ తాపసివిధమున
శ్రీపతి మెచ్చగ నాడేవో
బొమ్మా

లేని బంధముల లోన చిక్కువడి
దీనత చూపుచు నాడేవో
జ్ఞానము కలిగిన వాని విధంబున
మౌనము గానే యాడేవో
బొమ్మా

వచ్చేపోయే వంకర బుధ్ధుల
పిచ్చికళలతో నాడేవో
ముచ్చటపడి శ్రీరామచంద్రుడే
మెచ్చువిధంబుగ నాడేవో
బొమ్మా