26, ఆగస్టు 2016, శుక్రవారం

బాల కృష్ణా ఇదిగో నీ‌ప్రతాపం (అన్నమయ్య సంకీర్తనం)
బాపు బాపు కృష్ణా బాలకృష్ణా
బాపు రే నీ ప్రతాపభాగ్యము లివిగో


బాలుడఁవై రేపల్లెఁ బాలు నీ వారగించఁగ
పాల జలనిధి యెంత భయపడెనో
ఆలించి తొదల మాట లాడనేరుచుకొనఁగ
యీ లీల నసుర సతు లెంత భ్రమసిరో
॥బాపు॥

తప్పటడుగులు నీవు ధరమీద బెట్టగాను
తప్పక బలీంద్రుఁ డేమి దలచినాఁడో
అప్పుడే దాఁగిలి ముచ్చు లందరితో నాడఁగాను
చెప్పేటి వేదాలు నిన్నుఁ జేరి యెంత నగునో
॥బాపు॥

సందడి గోపికల చంకలెక్కి వున్ననాఁడు
చెంది నీ వురము మీఁది శ్రీసతి యేమనెనో
నిందుగ శ్రీవేంకటాద్రి విభుఁడవై యున్న నేఁడు
కందువైన దేవతల ఘనత యెట్టుండునో
॥బాపు॥(బౌళి రాగంలో అన్నమాచార్య సంకీర్తనం 1625వ రేకు)