16, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

అందరికీ వందేసి నమస్కారాలుసకలజనులకు నా నమస్కారశతము
మీకు హితుడనా నా నమస్కారశతము
మీ కహితుడనా నమస్కారశతము
మీరు ప్రేమింతురా నమస్కారశతము
మీరు ద్వేషింతురా నమస్కారశతము
మీ రుపేక్షింతురా నమస్కారశతము
మీరు నా వారలా నమస్కారశతము
మీరు పెఱవారలా నమస్కారశతము
చేరి పొగడెదరా నమస్కారశతము
కోరి తెగడెదరా నమస్కారశతము
మీరు నమ్మెదరా నమస్కారశతము
మీరు నమ్మనిచో నమస్కారశతము
మీరు మెచ్చెదరా నమస్కారశతము
మీరు మెచ్చనిచో నమస్కారశతము
మీర లనుకూలురా నమస్కారశతము
మీరు ప్రతికూలురా నమస్కారశతము
మీరు మన్నింతురా నమస్కారశతము
మీరు వేధింతురా నమస్కారశతము
మీరు భావింతురా నమస్కారశతము
మీరు బాధింతురా నమస్కారశతము
మీరు సాధింతురా నమస్కారశతము
మీరు మేలెంతురా నమస్కారశతము
మీరు కీడెంతురా నమస్కారశతము
మీరు సజ్జనులా నమస్కారశతము
మీరు దుర్జనులా నమస్కారశతము
మీర లెట్లున్న నా నమస్కారశతము
సర్వవేళల నా నమస్కారశతము
సర్వవిధముల నా నమస్కారశతము
మీర లెవరైన నా నమస్కారశతము
చాల మారులు నా నమస్కారశతము
చాల వినయంబుతో నమస్కారశతము
సాగి నే చేయు నీ నమస్కారశతము
సత్య మెఱిగి చేసెడు నమస్కారశతము
సకల హృత్పద్మములయందు సంచరించు
జానకీరాములకు నమస్కారశతము


గరిమన్ స్వర్ణ మనేక భూషణములన్
      కన్పట్టు చందంబునన్
పరమాత్ముం డఖిలప్రపంచమయుడై
      భాసిల్లు నట్లౌటచే
సురసిధ్ధోరగయక్షకిన్నరనర
      స్తోమాది శశ్వత్ చరా
చరరూపోజ్వల సర్వభూతములకున్
      సద్భక్తితో మ్రొక్కెదన్