21, ఆగస్టు 2016, ఆదివారం

మెలకువ రాగానే పలకరింతు రాముని ...
మెలకువ రాగానే పలకరింతు రాముని
పులకరించి పలకరింతు జలధరసుశ్యాముని


నా రాముని దయవలన నాకు గలిగె నీ‌ తనువు
నా రాముని సేవలోన నడచి పోవు నా బ్రతుకు
నా రాముని తలపులే నా కన్నము పానము
నా రాముని పొగడుటయే నాకు సంతోషము
మెలకువ

నా రాముడు లేని చోటు నా కగుపడకుండు
నా రాముడు పవలురేలు నన్ను కాచియుండు
నా రాముడు నిదురనైన నన్ను వదలకుండు
నా రాముడు కలల నన్ను చేరి యాడుచుండు
మెలకువ

నా రాముని పాటలతో నాకు ప్రొద్దుపోవును
నా రాముని యనుజ్ఞతో నాకు నిదురకల్గును
నా రాముని నామముతో నాపెదవులు కదలును
నా రాముని పొగడుకొనగ నాకు తెల్లవారును
మెలకువ