6, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

బంతులాట లాడె నమ్మ


బంతులాట లాడె నమ్మ భగవంతుడు బల
వంతులైన రిపుల తలపండ్లతోడ వేడుకగ

పదునాల్గువేల మంది పైకొన వచ్చిన
నదలించి వారి తలలన్నియు నెగిరించె
గదిసిన దూషణుని ఖరుని శిరములు
విదితాస్త్రుడంత నెగురవేసెను కినిసి
బంతులాట

అనిని రావణుని పట్టి యతనితల నెగుర గొట్టె
కనుగొన శిరమొండు క్రమ్మర తోచిన
నినకులపతి దాని నెగిరించె వేగమె
కొనసాగ నీయాట గుట్టలాయె తలలు
బంతులాట

ఆడియాడి రావణు నపుడు జంపెను కాని
వేడుక తీరెనా వీరరాఘవునవు కన్న
వాడు శిశుపాలుడై వచ్చునట్లుగ జేసి
కోడెగించు వాని తల కొట్టి ముగించెను
బంతులాట