7, నవంబర్ 2016, సోమవారం

నమ్ముడిది నమ్ముడిది


నమ్ముడిది నమ్ముడిది నరులార మీరు
నెమ్మనముల రామునే నిలుపుడు

శ్రీరామచంద్రుడు చేసినయాజ్ఞ
ఆరు నూఱైన జరిగి తీరెడు నాజ్ఞ
వారాన్నిధికైన దాట వశమే కాదు
నారాయణాజ్ఞ రామనారాయణాజ్ఞ
నమ్ముడిది

శ్రీరామచంద్రుని చేతి బాణము
ఆరు నూఱైన తగిలి తీరెడు శరము
ఘోరపాపుల నది కూల్చితీరును
ధారుణిపై నెలకొల్పు ధర్మమార్గము
నమ్ముడిది

శ్రీరాముని శరణమని చేరిన జీవి
ఆరు నూఱైన శుభము లంది తీరును
కోరినచో మోక్షమైన గొంకు లేకయ
శ్రీరాముడిచ్చు నింక చింత వీడుడు
నమ్ముడిదికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.