14, నవంబర్ 2016, సోమవారం

హరి నిన్ను గూర్చి నీవే యాలోచించుకో


హరి నిన్ను గూర్చి నీవే యాలోచించుకో
మరి మా కీర్తనల మాట యట్లుండ

కులకులలాడుచు కొత్తకొత్త మతములు
మొలకెత్త దొడగె నలుగడల
తెలిసితెలియని వారు తెలివైన వారును
బిలబిలలాడుచు వెడలుచుండు నెడ
హరి

పరదేశసంస్కృతుల భావనలను చదివి
పరవశించినిరతము పాడుచును
భరతసంస్కృతి నెన్ని పడతిట్టు వారు
తరచు నీ చరితల తప్పెన్నెడు నెడ
హరి

శ్రీరామ యనుటకే సిగ్గౌను పదిమంది
చేరియున్న చోటని న్నేరైనా
నోరున్నదని రెచ్చి పేరుకొని తిట్టేరో
ఘోరపాపము నన్ను కూడుకొనెడు నెడ
హరి