7, నవంబర్ 2016, సోమవారం

హరికృపయే మహదైశ్వర్యము


హరికృపయే మహదైశ్వర్యము
హరిస్మరణమె బ్రహ్మానందము

హరియనురాగమె యతిసంతోషము
హరిప్రసాదమతిపావనము
హరితో చెలిమియె యతివైభోగము
హరి తనవాడగు నరుడే ధన్యుడు
హరి

హరినామామృత మమితమధురము
హరిచరితమత్యధ్భుతము
హరిగుణగానమె తరుణోపాయము
హరి భక్తుడగు నరుడే ధన్యుడు
హరి

హరివిభూతియే యఖిలవిశ్వమును
హరికన్యము లేదనగ
హరియంశలె జీవాళి నందరును
హరియే రాముం డనుచు తెలియుము
హరి