3, నవంబర్ 2016, గురువారం

నే నడిగినదేమి


నే నడిగినదేమి నీ విచ్చినదేమి
మానుము నటనలు మాధవా

తెలియని వాడనో తెలిసిన వాడనో
తెలిసిన వాడవు దేవా
వలచిన మోక్షము కొలువుము మానుము
కులుకుచు నవ్వుట కూడదయా
నే‌ నడిగిన

నిరతము నటునిటు నింగికి నేలకు
తిరుగగ లేనని దేవా
హరి శ్రీరామ మోక్ష మడిగిన నీయక
మరిమరి త్రిప్పుట మరియాదా
నే నడిగిన

తప్పులు సురలను తగులుచు లేవే
దెప్పగ వచ్చిన దేవా
చప్పున తిరుగుడు చాలనక నా
తప్పులు వెదకుట తగదయ్యా
నే నడిగిన