4, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

అన్నిటి కంటెను ముఖ్యమైనది


అన్నిటి కంటెను ముఖ్యమైనది హరిసాన్నిధ్యమురా
చిన్నాచితక సిరులకు భ్రమసిన చిక్కులు తప్పవురా

ఇంతకు ముందుగ నెన్నిమారులో యిలపై పుట్టితివే
అంతోయింతో యార్జించితివే యన్నిభవంబులలో
అంతగ శ్రమపడి కూడబెట్టినవి యాయాజన్మలతో
అంతరించెగా ననుసరించి రాదాయె నేదియైన
అన్నిటి

చింతాకంతయు మాధవచింతన చేయకుండు మదిలో
చింతలు కాపురముండును సుఖము చేరగ రాకుండు
పంతగించి సిరులందు భ్రమలను వదలగొట్టుకొనక
ఎంతవగచిన ఫలములేదురా ఎన్నే జన్మలకు
అన్నిటి

రామరామయని రామనామమును ప్రేమమీఱ పలికి
రామచంద్రపదరాజీవంబుల రక్తిమీఱ గొలిచి
రాము డిచ్చునది చాలు నన్యములు రాలురప్పలనుచు
నీ మదిలో ధృఢనిశ్చయముండిన నీవు తరింతువురా
అన్నిటి