7, నవంబర్ 2016, సోమవారం

రాముని దాసుడవా మంచిది


రాముని దాసుడవా మంచిది యిక
ఆమడదూరం బరుగు కలి

భగవద్భక్తుల వంకకు పోవుట
తగదని భయపడు తంపులమారి
నిగమవేద్యుడగు జగదీశ్వరుని
పొగడువారల పొడగని పరుగిడు
రాముని

నీమ మొప్పగా నిరతము నీవు
రామమంత్రపారాయణము
ప్రేమమీఱగా వెలయించితివా
నీముందిక కలి నిలబడునా
రాముని

శ్రీరఘురాముని స్థిరనివాసమున
కోరి గుండెను గుడిగా చెసిన
ధీరుడవైతే తెలివితక్కువగ
చేరబోడు కలి చిక్కులు పెట్టగ
రామునికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.